Kurumsal / Kalite ve Çevre Politikası

Kalite Politikamız

Politikamızın dayandığı temel ilkeler:
 • Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini anlamak,
 • Yürürlükteki standartlar ve müşterilerimizin teknik şartnamelerine uygun ürünler sunmak,
 • Ürün ve hizmet kalitemizle mükemmeli amaçlamak,
 • Makina ve ekipman teknolojisinde en güncel imkanlardan yararlanmak,
 • Kaynak kullanımında verimliliği gözetmek,
 • Sürekli gelişim prensibine göre hareket etmek,
 • Uyumlu, etkin ve yaratıcı ekip anlayışıyla çalışmak,
 • Mesleki eğitimler aracılığıyla çalışanlarımızın bilgi, bilinç ve becerilerini artırmak,
 • İş kazası risklerini en aza indiren güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak,
 • Yönetim sistemlerimizi sürekli olarak gözden geçirmek ve etkin kılmak,
 • Beton bileşenlerinden başlayarak, girdiden nihai ürüne ulaşan süreçte etkin bir kalite kontrol anlayışı sergilemek,
 • Müşterilerimizin memnuniyetini artırmak.

Çevre Politikamız

Aşağıda belirtilen hususların yerine getirilebilmesi için tüm desteğin sağlanacağını, gerekli kaynakların ayrılacağını, yürürlükte olan çevre mevzuatına ve idari düzenlenmelere aynen uyulacağını üst yönetim olarak taahhüt ederiz.
 • Tesislerin inşa ve işletmesinde, hammadde ve enerji kullanımında, doğal kaynakları ve çevreyi koruyarak israfı önlemek,
 • Kirlenmenin önlenmesi amacıyla atıkları en düşük seviyeye indirmek ve geri dönüşümü desteklemek,
 • Çalışanlarımıza ve toplumumuza temiz ve güvenli bir çevre sağlamak,
 • Yerel, ulusal ve uluslararası kural ve yasalara uymak ve resmi kuruluşlarla işbirliği yapmak,
 • Çevre araç ve hedeflerimizi her yıl gözden geçirerek, Çevre Yönetim Sistemimizin sürekli gelişimini sağlamak,
 • Çevre ve insan sağlığının korunmasını teşvik edici eğitim ve faaliyetlere önem vermek.

KALİTE EL KİTABI


PDF İNDİR
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Politikamız

Firmamız faaliyetlerini en üst kalite seviyesinde yürütürken çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğinin istisnasız korunması ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi hususunu ana amaçları arasında değerlendirmektedir. Bu bağlamda aşağıdaki hususların teminini ve idamesini taahhüt ederiz.

 • Önceden tedbir alarak is sağlığı ve güvenliği risklerinin ortadan kaldırılmasını ya da en alt seviyeye indirilmesini sağlamak,
 • Yürürlükte bulunan İSG ile ilgili yasal mevzuat ve idari düzenlemelere uymak,
 • Tüm çalışanlara bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler vermek,
 • Şartlara uygunluğun sürdürülebilmesi için İSG Politikasını, periyodik olarak gözden geçirmek ve İSG ile ilgili konularda sürekli iyileştirme sağlamak,
 • Kamu, özel sektör kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile edinilen İSG tecrübelerini karşılıklı olarak paylaşmak.